Anunt: Anunt cu privire la reluarea procesului de colectare selectiva
IMG-LOGO

ANUNT privind declansare procedura selectie CA

ANUNT

privind Declansarea procedurii de desemnare a membrilor consiliului de administratie al SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr. 111/2016 si a Hotararii de Guvern nr. 722/2016, anuntam concursul pentru ocuparea a 7 posturi de Administratori, conform art. 28 alin. 1, in cadrul SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL.

Candidatii interesati trebuie sa indeplineasca eel putin urmatoarele conditii:

1. Conditii generale

a. au cetatenie romana sau cetatenia altar state membre ale Uniunii Europene, cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;
b. nu se afla in conflict de interese care sa-1 faca incompatibil cu functia de admininstrator in Consiliul de Administratie al SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL,
c. nu a fast destituit dintr-o functie din cadrul unor intreprinderi de stat, cu capital majoritar de stat.
d. nu i-a incetat contractul individual de munca pe motive disciplinare in ultimii 3 ani.
e. nu i-a fast aplicata interdictia de a exercita functia de administrator si nici nu a fast condamnat pentru savarsirea unei infractiuni care sa atraga interdictia de a exercita functia de administrator
f. indeplineste cerintele stabilite de OUG nr. 109/2011 si respectiv de H.G. nr. 722/2016.
g. indeplineste conditia prev. de art. 33 din OUG 109/2011.
h. are experienta in imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat.
i. cunosc in amanunt legislatia specifica activitatii societatii.

2. Conditii speciale

a. Se vor selecta 2 administratori, licentiati in domeniul juridic sau economic, avand eel putin 5 ani experienta in specialitate (candidatul va indica expres postul pentru care va candida).
b. Se poate selecta 1 administrator avand statut de functionar public din cadrul autoritatii publice tutelare.

3. Continutul dosarului

 • Opis documente
 • Scrisoare de intentie
 • Curriculum vitae – model Europass
 • Copie Carte de ldentitate
 • Declaratie privind acordul expres de prelucrare a datelor cu caracter personal in scopul selectiei.
 • Dovada studiilor -copie
 • Dovada experienta in imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat -copie.
 • Cazier judiciar.
 • Cazier fiscal.
 • Adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este apta pentru exercitarea functiei.
 • Declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de la pct. 1 lit. B, C si D

*** comisia de selectia are dreptul sa solicite completarea dosarului cu orice documente pe care le considera relevante.

4.Procesul de recrutare si selectie are urmatoarele etape:

1. Depunerea dosarelor la secretariatul SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL.
2. Evaluarea conformitatii administrative a dosarelor si a eligibilitatii candidatilor (calificativ admis / respins).
3. Sustinerea probei de tip interviu la o data care se va comunica fiecarui candidat. In cadrul probei de tip interviu, candidatii vor sustine scrisoarea de intentie, dupa care le vor fi verificate cunostintele privind legislatia din domeniul de activitate al societatii ( calificativ punctaj 1 -10 )