Anunt: Declansarea procedurii de selectie a DIRECTORULUI SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL
IMG-LOGO

Declansarea procedurii de desemnare a unui membru in Consiliul de Administratie al SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr. 111/2016 si a Hotararii de Guvern nr. 722/2016, anuntam concursul pentru ocuparea a unui post de Administrator, conform art. 28 alin. 1, in cadrul SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL.

Candidatii interesati trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:

Conditii generale

 • au cetatenie romana sau cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene, cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;
 • nu se afla in conflict de interese care sa-l faca incompatibil cu functia de admininstrator in Consiliul de Administratie al SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL,
 • nu a fost destituit dintr-o functie din cadrul unor intreprinderi de stat, cu capital majoritar de stat.
 • nu i-a incetat contractul individual de munca pe motive disciplinare in ultimii 3 ani.
 • nu i-a fost aplicata interdictia de a exercita functia de administrator si nici nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni care sa atraga interdictia de a exercita functia de administrator
 • indeplineste cerintele stabilite de OUG nr. 109/2011 si respectiv de H.G. nr. 722/2016.
 • Indeplineste conditia prev. de art. 33 din OUG 109/2011.
 • Are experienta in imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat.
 • Cunosc in amanunt legislatia specifica activitatii societatii.

 

Conditii speciale

 • Se va selecta 1 administratori, licentiati in domeniul juridic sau economic, avand cel putin 5 ani experienta in specialitate (candidatul va indica expres postul pentru care va candida).

 

Continutul dosarului

 • Opis documente
 • Scrisoare de intentie
 • Curriculum vitae – model Europass
 • Copie Carte de Identitate
 • Declaratie privind acordul expres de prelucrare a datelor cu caracter personal in scopul selectiei.
 • Dovada studiilor – copie
 • Dovada experienta in imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat – copie.
 • Cazier judiciar.
 • Cazier fiscal.
 • Adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este apta pentru exercitarea functiei.
 • Declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de la pct. 1 lit. B, C si D.

*** comisia de selectia are dreptul sa solicite completarea dosarului cu orice documente pe care le considera relevante.

 

Procesul de recrutare si selectie are urmatoarele etape:

 • Depunerea dosarelor la secretariatul SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL.
 • Evaluarea conformitatii administrative a dosarelor si a eligibilitatii candidatilor (calificativ admis / respins).
 • Sustinerea probei de tip interviu la o data care se va comunica fiecarui candidat. In cadrul probei de tip interviu, candidatii vor sustine scrisoarea de intentie, dupa care le vor fi verificate cunostintele privind legislatia din domeniul de activitate al societatii (calificativ punctaj 1 – 10).