Anunt: Declansarea procedurii de selectie a DIRECTORULUI SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL
IMG-LOGO

Declansarea procedurii de selectie a DIRECTORULUI SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL

ANUNT

privind declansarea procedurii de selectie a DIRECTORULUI

 SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr. 111/2016 si a Hotararii de Guvern nr. 722/2016, anuntam concursul pentru ocuparea postului de DIRECTOR caruia i se va delega conducerea societatii de catre Consiliul de Administratie, conform art. 35 alin (4) din OUG 109/2011, in cadrul SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL.

Candidatii interesati trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:

Conditii generale

 1. Studii superioare de lunga durata – economice, juridice sau tehnice;
 2. Experienta relevanta (pentru care se vor depune inscrisurile doveditoare) in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice sau societati din sectorul privat;
 3. Fara inscrisuri in cazierul fiscal
 4. Fara inscrisuri in cazierul judiciar
 5. Stare de sanitate corespunzatoare postului, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de catre medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate.
 6. Cunoasterea legislatiei speciale aplicabile societatii.

Continutul dosarului de participare

 • Opis documente
 • Scrisoare de intentie
 • Curriculum vitae – model Europass
 • Copie Carte de Identitate
 • Documente care atesta pregatirea profesionala
 • Cazier judiciar.
 • Cazier fiscal.
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanitate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de families au de catre unitatile sanitare abilitate
 • Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea conditiilor legale pentru dobandirea calitatii de director intr-o societate.conform prevederilor Legii 31/1990 republicata privind societatile si a prevederilor OUG 109/2011 cu completarile si modificarile ulterioare
 • Declaratie privind neincadrarea in situatia de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selectie
 • Plan management

Criterii de evaluare/selectie:

 1. Competente specific sectorului de activitate
 2. Competente profesionale de importanta strategica
 3. Cunostinte de Guvernanta corporative
 4. Competente sociale si personale
 5. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de asteptari a actionarilor.

Bibliografie:

OUG 109/2011, guvernanta corporative a intreprinderilor publice, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare, HG 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, Legea 31/16.11.1990 privind societatile comerciale, actualizata.

– Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 – privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

OUG 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu;

– Legea nr. 99 din 4 iulie 2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților 101/2006

-Legea nr 241/2005 actualizata, pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

– OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor

Procesul de recrutare si selectie are urmatoarele etape:

Depunerea dosarelor la secretariatul SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL.

Evaluarea conformitatii administrative a dosarelor si a eligibilitatii candidatilor (calificativ admis / respins).

Sustinerea probei de tip interviu la o data care se va comunica fiecarui candidat. In cadrul probei de tip interviu, candidatii vor sustine scrisoarea de intentie, dupa care le vor fi verificate cunostintele privind legislatia din domeniul de activitate al societatii (calificativ punctaj 1 – 10).

Anunțul privind declanșarea procedurii de selecție a Directorului SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGUR CODLEI SRL, a fost publicat, conform art. 35 (6), (7) din OUG 109/2011 in doua ziare economice și/sau financiare cu largă raspândire și anume:

 • Ziarul CURIERUL NATIONAL din data de 06.04.2022;
 • Ziarul BUNĂ ZIUA BRAȘOV din data de 07.04.2022

Dosarele de intentie ale persoanelor interesate se depun in termen de 30 zile de la publicarea anuntului, până la data de 09.05.2022.